Keyword Search:


Bookmark and Share

Falsafah Program Pembangunan Insan: Anutan Di Beberapa Buah Agensi Di Malaysia

Abd. Rahman, Jaafar (1996) Falsafah Program Pembangunan Insan: Anutan Di Beberapa Buah Agensi Di Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
919Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk memahami falsafah program pembangunan insan (PPI) yang dianuti oleh beberapa agensi terpilih di Malaysia.Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep utama falsafah PPI yang dianuti oleh agensi-agensi terpilih. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami perbezaan dan persamaan konsep-konsep utama yang dianuti, memahami sejauhmana konsep-konsep tersebut dipraktikkan, mengenalpasti falsafah dan konsep-konsep yang dapat melahirkan insan yang dapat berfungsi bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat serta melihat sejauhmana falsafah PPI yang dianuti itu sejajar dengan falsafah PPI sepadu. Kajian ini dijalankan ke atas empat buah agensi terdiri daripada dua buah agensi kerajaan dan dua buah agensi perunding latihan swasta. Kaedah penyelidikan adalah secara kualitatif kajian kes . Metod semi-structured interview digunakan bagi pengumpulan data. Seramai lapan orang informan telah ditemubual berasaskan kepada criterion-base sampling menggunakan panduan temubual dan pita rakaman mikro . Kajian ini mendapati terdapat sebanyak sembilan konsep-konsep utama yang didapati dalam literatur telah dianuti dikalangan agensi-agensi yang terpilih.Konsep-konsep tersebut adalah, 1) konsep manusia,2 ) konsep bekerja dan beramal,3 ) konsep pembangunan insan, 4) konsep sepadu, 5) konsep ilmu, 6) konsep kerjasama, 7) konsep kehidupan, 8) konsep pertanggungjawaban dan 9) konsep cemerlang.

Item Type:Project Report
Subject:Moral development - Malaysia - Case studies
Chairman Supervisor:Profesor Madya Dr. Hj . Azimi Hamzah
Call Number:FPP/L 1996 8
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11150
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 16:10
Last Modified:02 Aug 2011 15:08

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 16:10.

View statistics for "Falsafah Program Pembangunan Insan: Anutan Di Beberapa Buah Agensi Di Malaysia "