UPM Institutional Repository

Variasi lafaz Munâdâ dalam wacana Nidâ’ Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran


Citation

Mohd Hakim, Siti Rasidah (2018) Variasi lafaz Munâdâ dalam wacana Nidâ’ Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Dalam al-Quran al-Karim terdapat banyak penggunaan ayat nidā’ atau ayat seruan yang ditujukan kepada individu tertentu, antaranya ayat nidā’ kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, kajian ini bertujuan membincangkan variasi lafaz munādā dalam wacana nidā’ yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam al-Quran. Ayat nidā’ merupakan gaya bahasa penting yang mendapat perhatian dalam kajian sarjana nahu dan balaghah Arab terdahulu. Ia sejajar dengan penggunaannya yang banyak dalam al-Quran dan terdapat dalam setiap juzuk serta dalam kebanyakan surah. Dua unsur utama yang dibincangkan dalam ayat nidā’ ialah kata seruan (‘adāṭ al-nidā’) dan orang atau perkara yang diseru (munādā). Nidā’ kepada Nabi Muhammad SAW dalam al-Quran menggunakan pelbagai lafaz munādā, iaitu al-Nabīy (النبي), al-Rasūl (أَلْرَّسُولُ), al-Muzzammil (المزمل‎), al-Muddaththir (ٱلْمُدَّثِّر‎) dan alladhī Nuzzila ‘alayh al-Dhikr ( نُزِّلَ عليه الذكر ٱلَّذِى). Penggunaan variasi lafaz munādā dalam ayat nidā’ al-Quran yang ditujukan kepada munādā yang sama menjadi persoalan yang perlu dirungkai. Selain itu, faktor dan unsur yang mempengaruhi penggunaannya juga menjadi aspek persoalan yang perlu dijelaskan. Oleh itu, aspek konteks situasi dan konteks bahasa dikenal pasti dapat membuktikan kesesuaian penggunaan variasi lafaz munādā. Kedua-dua konteks ini memainkan peranan penting dalam memahami sesebuah teks. Tanpa kedua-duanya, mesej teks tersebut sukar untuk disampaikan kerana tidak berhubung antara satu sama lain. Teks al-Quran ialah sebuah teks yang ulung dan sudah teruji menelusuri zaman dan dekad. Selain itu, al-Quran menjadi teks panduan dan pedoman kepada setiap muslim. Oleh itu, kajian teks al-Quran berdasarkan kedua-dua konteks ini adalah penting untuk memastikan panduan dan pedoman itu kekal dan tidak terpesong. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti variasi lafaz munādā dalam wacana nidā’ Nabi Muhammad SAW dalam al-Quran, menganalisis variasi lafaz munādā berdasarkan konteks situasi dan bahasa dalam wacana nidā’ Nabi Muhammad SAW, dan merumuskan perkaitan penggunaan variasi lafaz munādā dengan konteks situasi dan bahasa dalam wacana nidā’ Nabi Muhammad SAW. Kaedah kualitatif sepenuhnya digunakan dalam kajian ini, iaitu kaedah analisis kandungan. Tujuh belas ayat nidā’ Nabi Muhammad SAW yang menggunakan pelbagai lafaz munādā dipilih sebagai sampel kajian dan dianalisis berdasarkan unsur konteks situasi dan konteks bahasa menggunakan “Teori Semiotik Sosial” Halliday (1978) dan “Teori Kohesi” Halliday (1976). Dapatan kajian menunjukkan penggunaan variasi lafaz munādā untuk Nabi Muhammad SAW dipengaruhi oleh aspek konteks situasi terutamanya aspek isu dalam unsur medan wacana. Sebagai contoh, lafaz munādā al-Rasūl digunakan dalam isu menyampaikan risalah umum secara keseluruhannya kepada orang kafir, Yahudi dan munafik, seperti pelaksanaan hukuman dan syariat. Hal ini berbeza dengan lafaz al-Nabīy, yang digunakan dalam isu menyampaikan risalah khusus yang melingkari kehidupan orang yang beriman seperti peperangan, isu tanggungjawab Nabi SAW sendiri, dan isu kekeluargaan. Manakala aspek kohesi bahasa menyokong dapatan tersebut terutamanya berdasarkan perkaitan leksikal. Perkaitan leksikal menunjukkan setiap leksikal dalam ayat nidā’ dihubungkan dengan penggunaan setiap lafaz munādā Nabi Muhammad SAW sama ada dengan perkaitan bahasa secara langsung ataupun tidak langsung.


Download File

[img] Text
FBMK 2019 36 - ir.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Qurʼan - Commentaries
Subject: Qurʼan
Call Number: FBMK 2019 36
Chairman Supervisor: Wan Muhammad bin Wan Sulong, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Ms. Nur Faseha Mohd Kadim
Date Deposited: 03 Mar 2021 07:24
Last Modified: 31 Dec 2021 03:43
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/84669
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item