UPM Institutional Repository

Kesan terapi rasional emotif tingkah laku terhadap sistem kepercayaan, kemurungan dan estim kendiri dalam kalangan penghuni di sebuah pusat pemulihan akhlak di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia


Citation

Mat, Asma (2019) Kesan terapi rasional emotif tingkah laku terhadap sistem kepercayaan, kemurungan dan estim kendiri dalam kalangan penghuni di sebuah pusat pemulihan akhlak di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Penyelidikan ini bertujuan untuk membina Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah laku yang diadaptasi daripada buku ‘The REBT Super Activity Guide: 52 Weeks of REBT for Clients, Groups, Students, and YOU’, oleh Garcy (2009). Terapi REBT yang diasaskan oleh Albert Ellis ini memfokuskan kepada kognitif (pemikiran), tingkah laku dan emosi (perasaan). Pembinaan modul REBT ini adalah bertujuan untuk (i) meningkatkan keupayaan berfikir secara rasional,(ii) mengurangkan tahap depresi dan (iii) meningkatkan estim diri kalangan pelajar. Dengan ini, modul yang dibina bertujuan untuk mengenalpasti Kesan Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku Terhadap Sistem Kepercayaan, Kemurungan Dan Estim Kendiri Dalam Kalangan Penghuni Di Sebuah Pusat Pemulihan Akhlak Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Objektif penyelidikan ini adalah membangunkan Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah laku terhadap sistem kepercayaan, kemurungan dan estim kendiri, mengenalpasti kesan Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah laku terhadap sistem kepercayaan, kemurungan dan estim kendiri, dan mengenalpasti kesan Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah laku terhadap sub skala sistem kepercayaan kerisauan, ketegasan, mengelak daripada masalah, mendapat persetujuan atau penerimaan dan ketidaktanggungjawaban emosi. Reka bentuk kajian yang digunakan oleh penyelidik ialah reka bentuk eksperimen tulen (true exsperimental design) yang menggunakan antara kumpulan (betweengroup design) ujian-pra (pre-test) dan ujian-pasca (post-test) dan selepas sebulan penyelidik membuat ujian-susulan (follow up- test) bagi melihat keberkesanan Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (Rational Emotive Behaviour Therapy). Sampel dalam kajian ini merupakan pelatih-pelatih dari Sekolah Tunas Bakti (STB) Sungai Besi, kuala Lumpur. Seramai 100 orang pelatih-pelatih dipilih secara persampelan rawak mudah yang terdiri daripada mereka yang berumur 15 hingga 20 tahun. Alpha Cronbach bagi Inventori Sistem Kepercayaan (Irrational Belief Inventory) ialah  = .76, Kemurungan Beck II (Back Depression Inventiry II) Alpha Cronbach ialah .92 dan Alpha Cronbach untuk Skala Estim Kendiri Rosenberg ialah  = .88 (Rosenberg Self Esteem Scale). Untuk memudahkan pelaksanaan modul REBT, penyelidik telah mengubahsuai dan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelatih-pelatih STB, namun masih mencapai objektif yang ingin dicapai dengan menetapkan 15 sesi kaunseling yang merangkumi 33 sub aktiviti. Seterusnya pelatih-pelatih di STB telah diagihkan secara persampelan rawak mudah bagi kelompok eksperimen kecil (KEk) dan kelompok kawalan (Kk). Bagi kelompok eksperimen kecil, penyelidik telah membahagikannya kepada empat kumpulan kecil iaitu dua kumpulan mempunyai 12 orang pelatih setiap kumpulan dan dua kumpulan lagi mempunyai 13 orang ahli dalam setiap kumpulan. Walau bagaimanapun, hanya kumpulan rawatan (treatment group) sahaja yang mengikuti Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) selama 15 minggu, sementara kelompok kawalan (treatment group) tidak menerima apa-apa rawatan bagi melihat perbezaan hasil kajian nanti. Hasil kajian telah diperolehi nanti dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif bagi demografi responden seperti umur, bangsa, taraf pendidikan dan pernah mengikuti modul REBT atau tidak. Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai min, kekerapan, peratusan dan sisihan piawai dalam penyelidikan tersebut. Manakala statistik inferensi bertujuan untuk menjawab 24 hipotesiss kajian dengan menggunakan Statistikal Pengukuran Berulangan Satu Hala ANOVA dan ANOVA Bercampur (One-Way Repeated Measure ANOVA dan Mixed ANOVA). Hasil analisis menunjukkan Terapi Rasional Emotif Tingkah laku bagi kumpulan eksperimen secara signifikan telah berjaya mengurangkan sistem kepercayaan tidak rasional dalam kalangan pelatih-pelatih dari ujian-pra kepada ujian-pasca, ujianpasca kepada ujian-susulan dan ujian-susulan berbanding ujian-pra. Bagi sistem kepercayaan untuk kumpulan eksperimen yang mempunyai sub skala kerisauan, ketegasan, mengelak daripada masalah, penerimaan atau persetujuan dan ketidaktanggungjawaban emosi menyatakan bahawa hasil Terapi Rasional Emotif Tingkah laku adalah signifikan untuk ujian-pra kepada ujian-pasca dan ujian-pasca berbanding ujian-susulan serta ujian-susulan berbanding ujian-pra. Manakala Terapi Rasional Emotif tingkah laku secara signifikan telah berjaya menurunkan tahap kemurungan para pelatih dari ujian-pra kepada ujian-pasca, ujian-pasca kepada ujian-susulan serta ujian-susulan berbanding ujian-pra. Akhir sekali dapatan kajian yang diperolehi menjelaskan bahawa Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku secara signifikan telah meningkatkan tahap estim kendiri daripada ujian-pra kepada ujianpasca, ujian-pasca berbanding ujia-susulan serta ujian-susulan berbanding ujian-pra. Kesimpulannya, Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) amat bersesuaian untuk diaplikasikan terhadap pelatih-pelatih di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi, Kuala Lumpur bagi mengurangkan kepercayaan tidak rasional, kemurungan dan meningkatkan estim kendiri dalam diri mereka serta menjadi insan yang berguna untuk agama, bangsa dan Negara. Walaubagaimanapun, penyelidik mencadangkan agar Terapi Rational Emotif Tingkah laku (REBT) ini harus dilaksanakan dalam kumpulan kecil supaya lebih efektif berbanding dengan kumpulan besar berdasarkan latar belakang pendidikan pelatih-pelatih yang majoritinya berpendidikan rendah seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dalam kajian ini.


Download File

[img] Text
ASMA BINTI MAT - IR.pdf

Download (7MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subject: Rational emotive behavior therapy
Subject: Behaviorism (Psychology)
Call Number: FPP 2022 3
Chairman Supervisor: Profesor Madya Wan Marzuki bin Wan Jaafar, PhD
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Ms. Rohana Alias
Date Deposited: 07 Sep 2023 07:56
Last Modified: 07 Sep 2023 07:56
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/104590
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item