UPM Institutional Repository

Pembentukan modal insan melalui pembangunan belia positif dalam kalangan komuniti Seni Silat Cekak Malaysia


Citation

Janudin, Shukri (2021) Pembentukan modal insan melalui pembangunan belia positif dalam kalangan komuniti Seni Silat Cekak Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini meneroka pembentukan modal insan melalui pembangunan belia positif (PYD) yang dilaksanakan oleh komuniti pesilat dalam memenuhi aspirasi p embanguna n komuniti belia di negara ini. Pada dasarnya, kebanyakan kajian berkaitan pembangunan komuniti sebelum ini sering memberikan tumpuan kepada proses melibatkan penyertaan komuniti dalam proses pemulihan dan pengukuhan struktur sosio ekonomi mereka. Namun ka jian ini cuba memberikan sesuatu kelainan dalam perspektif pembangunan komuniti dengan menfokuskan kepada usaha pembentukan sahsiah unggul dalam kalangan komuniti Melayu melalui kegiatan persilatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) yang merupakan sebuah badan bukan kerajaan (NGO) dan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) yang bercirikan pertubuhan seni beladiri. Kajian ini dijalankan dalam bentuk kualitatif telah menggunakan kaedah kajian kes bagi menerangkan peran an yang d imainkan oleh ahli ahli komuniti Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) dalam pembentukan modal insan dengan sahsiah unggul hasil pembelajaran ilmu persilatan sejak dari tahun 1965 hingga kini. Komuniti silat ini dipilih sebagai subjek kajian kes berd asarkan dari pengalaman serta kejayaan mereka membangunkan komuniti Melayu Muslim melalui sistem pembelajaran, adab, adat dan budaya ilmu persilatan tersebut. Seramai 21 orang ahli Jawatankuasa PSSCM di peringkat Ibu Pejabat, Negeri dan dari ins titusi pe ngajian tinggi seperti Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Sains Malaysia (USM) terlibat sebagai peserta kajian ini. Di antara mereka 11 orang adalah Jawatankuasa Tertinggi PSSCM yang berumur antara 36 hingga 67 tahun yang berpengalaman terlibat selama 3 hingga lebih 40 tahun di dalam PSSCM. Selain itu, 10 orang lagi terdiri dari kalangan mahasiswa yang merupakan belia berumur antara 22 hingga 24 tahun yang terlibat sebagai Ahli Ja wa ta n k u as a Tertinggi PSSCM di universiti masing masing. S ebany ak 1 1 sesi temubual diadakan secara berkumpulan di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Lembah Kelang selain aktiviti pemerhatian di lapangan serta menganalisa dokumen dokumen sebagai kaedah pengumpulan data. Dapatan kajian menunjukkan melalui kaeda h pem bela jaran dan penghayatan ilmu Seni Silat Cekak telah berjaya membentuk sahsiah sahsiah unggul dalam kalangan komuniti belia Melayu. Pencapaian tersebut bersesuaian dengan aspirasi negara dalam membentuk modal insan yang berkualiti dalam kalangan beli a. Si fat sifat seperti hormat menghormati, memiliki keyakinan diri, kekukuhan jati diri serta kesukarelawan telah meletakkan ahli ahli komuniti ini sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam menyatupadukan komuniti pesilat yang kesannya telah menyumban g kep ada kestabilan negara. Ia merupakan sebuah tanggungjawab sosial dan perkhidmatan yang dimainkan oleh komuniti PSSCM dalam membangunkan negara ini. Kajian kajian ilmiah mengenai penglibatan pertubuhan dan persatuan silat dalam aspek pembentukan moda l ins an m elalui PYD yang melahirkan komuniti belia yang bersahsiah unggul begitu terhad pada masakini. Justeru kajian penyelidikan ini boleh menjadi perintis yang melihat usaha usaha dilakukan oleh komuniti Seni Silat Cekak Malaysia dalam membangunkan pote nsi i ndiv idu dan komuniti melalui kaedah pembelajaran dan amalan ilmu persilatan. Semoga kajian mengenai sumbangan PSSCM dalam pembangunan komuniti ini dapat mengisi kekurangan dalam kajian kajian akademik sedia ada selain dapat membantu rujukan kajian leb ih me ndal am terhadap fungsi ilmu silat pada masa masa akan datang.


Download File

[img] Text
Shukri -IR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Youth - Malaysia
Subject: Human capital - Malaysia
Subject: Community development - Malaysia
Call Number: FEM 2021 29
Chairman Supervisor: Asnarulkhadi Abu Samah, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Keywords: Personality, community, Malay, learning, Silat Cekak
Depositing User: Ms. Rohana Alias
Date Deposited: 10 Aug 2023 02:05
Last Modified: 10 Aug 2023 02:05
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/104391
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item