Keyword Search:


Bookmark and Share

Amalan Penilaian Program Latihan Institusi Latihan Kerajaan dan Swasta

Mohd Su'ud, Hafizah (2005) Amalan Penilaian Program Latihan Institusi Latihan Kerajaan dan Swasta. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
787Kb

Abstract

Kerajaan Malaysia telah memberikan keutamaan ke atas penilaian program latihan. Untuk itu, terdapat banyak institusi latihan yang menyediakan programprogram latihan mengandungi penilaian latihan. Walau bagaimanapun, kajian yang pernah dibuat ke atas amalan penilaian program latihan di negara ini amat terbatas. Oleh itu, kajian ini dilakukan dengan empat objektif iaitu mengenalpasti rekabentuk penilaian latihan, mengenalpasti kaedah penilaian latihan, mengenalpasti peringkat-peringkat penilaian latihan dan untuk menentukan persamaan dan perbezaan ke atas amalan penilaian latihan di antara institusi latihan kerajaan dan institusi latihan swasta di tiga kawasan iaitu Bandar Baru Bangi, Kajang dan Serdang, Selangor. Sejumlah 109 orang pegawai latihan terlibat sebagai responden kajian. lnstrumen utama kajian adalah borang soal-selidik yang mana ianya dihasilkan berdasarkan Model Penilaian Bennet (1976). Statistik deskriptif seperti min,sisihan piawai,peratus dan frekuensi digunakan semasa menganalisa data. Ujian - t pula digunakan dalam membandingkan amalan penilaian program latihan di antara institusi latihan kerajaan dan institusi latihan swasta. Hasil daripada kajian yang dijalankan mendapati bahawa (i) responden kerap menjalankan penilaian selepas sesebuah program latihan selesai dijalankan (min 4.44); (ii) kaedah penilaian latihan yang paling kerap diamalkan oleh responden kajian adalah penggunaan borang soal-selidik (min 4.68); (iii) hasil kajian juga mendapati bahawa responden kerap menjalankan penilaian di peringkat keempat (Peringkat Reaksi - daripada model penilaian yang diperkenalkan oleh Bennet, 1976). Hasil kajian turut menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan ke atas rekabentuk penilaian, kaedah penilaian dan peringkat-peringkat penilaian yang diamalkan oleh pegawai latihan di antara kedua-dua jenis institusi latihan tersebut. Cadangan bagi meningkatkan kajian ke atas bidang latihan dan penilaian pada masa kini dan masa hadapan telah diketengahkan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Training - Evaluation - Malaysia.
Subject:Political science - Malaysia.
Subject:Private companies - Malaysia.
Chairman Supervisor:Puan Hjh Rusinah Joned
Call Number:FPP 2005 14
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:6448
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:14 May 2010 15:52
Last Modified:27 May 2013 15:29

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 May 2010 15:52.

View statistics for "Amalan Penilaian Program Latihan Institusi Latihan Kerajaan dan Swasta"