UPM Institutional Repository

Tingkahlaku Delinkuen di Kalangan Mahasiswa Universiti


Citation

Abdul Majid, Zamzuri (2003) Tingkahlaku Delinkuen di Kalangan Mahasiswa Universiti. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap penglibatan Mahasiswa Universiti Multimedia dalam tingkahlaku delinkuen. Fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor yang dominan yang mempengaruhi mahasiswa dalarn tingkahlaku delinkuen. Seterusnya, kajian ini juga ingin mengenalpasti sarna ada terdapat perbezaan tingkahlaku delinkuen berdasarkan kampus yang berlainan, jantina, fakulti, bangsa, agama, latar-belakang tempat tinggal, status sosio-ekonomi keluarga dan status hubungan keluarga. Perkaitan antara tingkahlaku delinkuen dengan masa mengakses internet, jenis maklumat yang diaksesfaktor keluarga, nilai keagarnaan, lokus kawalan diri dan rakan sebaya juga di ambilkira. Sampel kajian terdiri daripada 667 orang Mahasiswa Universiti Multimedia, Kampus di Melaka dan di Cyberjaya. Pemilihan sarnpel dibuat secara rawak bertingkat. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. manakala analisis min, frekuensi, Ujian-t, ANOVA Satu-hala dan Koefisyen Korelasi digunakan untuk menganalisis data. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap penglibatan Mahasiswa MMU dalam tingkahlaku delinkuen berada pada tahap rendah. Berdasarkan skor min kajian mendapati penglibatan tertinggi Mahasiswa MMU adalah bagi tingkahlaku delinkuen kurang sopan dan yang paling rendah adalah gejala musnah. Terdapat perbezaan tingkahlaku delinkuen kekemasan diri antara Kampus di Melaka dan di Cyberjaya. Terdapat perbezaan yang signifikan tingkahlaku delinkuen berdasarkan kampus, jantina, bangsa, agama, fakulti, latar-belakang tempat tinggal dan status hubungan ibubapa, tetapi sebaliknya bagi status sosio-ekonomi tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tingkahlaku delinkuen. Hasil kajian menunjukkan terdapat perkaitan signifikan positif yang lemah antara tingkahlaku delinkuen dengan masa mengakses internet dan lokus kawalan luaran. Sebaliknya, terdapat perkaitan signifikan negatif yang lemah antara tingkahlaku delinkuen dengan faktor keluarga, nilai agama dan lokus kawalan. Di samping itu, kajian ini juga mendapati iaitu terdapat perkaitan signifikan positif yang sederhana hubungan tahapnya antara faktor rakan sebaya dan mengakses maklumat porno dengan tingkahlaku delinkuen.


Download File

[img] PDF
FPP_2003_6_A.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Juvenile delinquency - Students
Call Number: FPP 2003 6
Chairman Supervisor: Associate Professor Turiman Suandi, PhD
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Laila Azwa Ramli
Date Deposited: 27 Jan 2011 07:49
Last Modified: 27 Jan 2011 07:50
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9356
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item