Keyword Search:


Bookmark and Share

Pembangunan Koswer Fizik Gelombang Dalam Persekitaran Internet

Loh, Shin King (2002) Pembangunan Koswer Fizik Gelombang Dalam Persekitaran Internet. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1767Kb

Abstract

Penggunaan perisian multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu alternatif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Aplikasi multimedia berpotensi untuk: mengoptimumkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan perbezaan faktor bahasa, budaya dan kurikulum, universiti dan institusi pendidikan tempatan tidak seharusnya bergantung kepada perisian yang dibasilkan oleh negara luar yang kebanyakannya menggunakan Bahasa Inggeris dalam pengajaran. Projek ini merupakan satu usaba merekabentuk satu laman pembelajaran yang menepati keperluan institusi tempatan yang mudah dieapai menerusi rangkaian internet. Laman pendidikan yang dibangunkan ini boleh digunakan untuk menyarnpaikan pembelajaran dalarn tajuk Fizik Gelombang peringkat sekolab menengah atas. Penekanan diberikan kepada persekitaran pembelajaran yang berpusatkan pelajar untuk mengatasi masalah miskonsepsi yang wujud. Penginlegrasian unsur-unsur multimedia seperti audio, grafik, animasi, teks serta faktor-faktor pedagogi Jain seperti motivasi, nilai mumi dan kemahiran berfikir dalam perisian yang dibangunkan menjadikan reka bentuk perisian ini lebib sesuai hagi keperluan pendidikan tempatan. Papan cerita yang dibasilkan adalab berdasarkan kaedah pengajaran di negara kita dan sukatan pelajaran Sains Fizik Menengab Alas dan seterusnya dijadikan baban-baban kursus dan baban bantu mengajar oleh guru. Laman yang dibangunkan ini telab diuji daripada perspektif pengguna setelab ia dilancarkan. Analisis dijalankan berdasarkan maklum balas yang dihantar oleh penggun. menerusi soal selidik yang dijalankan. Hasil kajian menunjukkan sebanyak 60.3% pengguna bersetuju babawa laman yang dibangunkan ini berkesan dalarn aspek penyarnpaian pelajaran menerosi persekitaran Internet.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Web site development - Study and teaching
Subject:Internet in education - Study and teaching - Malaysia
Subject:Multimedia systems - Study and teaching - Malaysia
Chairman Supervisor:Professor Madya Dr. Sidek Hj. Abdul. Aziz, PhD
Call Number:FSAS 2002 59
Faculty or Institute:Faculty of Environmental Studies
ID Code:9528
Deposited By: Muizzudin Kaspol
Deposited On:14 Feb 2011 12:16
Last Modified:18 May 2012 11:45

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 Feb 2011 12:16.

View statistics for "Pembangunan Koswer Fizik Gelombang Dalam Persekitaran Internet"