Keyword Search:


Bookmark and Share

Hubungan Latar Belakang Guru dengan Persepsi Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

Mohd Samin, Habibah (1995) Hubungan Latar Belakang Guru dengan Persepsi Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1063Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup dan melihat hubungan antara pembolehubah latar belakang guru dengan persepsi terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup. Selain itu, kajian ini mengkaji perkaitan antara pembolehubah iaitu kepentingan latihan dan kemahiran guru, sokongan dan motivasi pengetua sekolah, dan juga kemudahan bekalan peralatan Kemahiran Hidup dengan persepsi guru terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup. Populasi kajian ialah semua guru Kemahiran Hidup sekolah menengah daerah Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi dengan kiraan frekuensi, peratusan, ujian-t dan korelasi Pearson. HasH kajian adalah seperti berikut: (1) Keseluruhan guru mempunyai persepsi yang positif terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup, (2) Kebanyakan mereka merupakan guru bukan siswazah yang telah mengikuti kursus dalam perkhidmatan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup, (3) Guru menganggap latihan dan kemahiran adalah penting, (4) Mereka menganggap kemudahan bekalan peralatan dan bahan bantu mengajar mencukupi dan juga pengetua memberi sokongan dan motivasi terhadap usaha mereka, (5)Terdapat hubungan yang signi fikan di antara pembolehubah-pembolehubah (umur, kepentingan latihan dan kemahiran, kemudahan bekalan peralatan dan bahan bantu mengajar, dan pembolehubah sokongan dan motivasi pengetua) dengan persepsi terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup dan (6) Pembolehubah kursus dalam perkhidmatan yang dihadiri menunjukkan perbezaan yang signifikan. Walau bagaimanapun pembolehubah jantina, pengalaman mengajar, dan pengkhususan dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup tidak menunjukkan perkaitan dan perbezaan dengan persepsi guru terhadap pengajaran mata pelajaran Kemahiran hidup.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Teachers - Malaysia - Attitudes
Subject:Life skills
Subject:Perception
Chairman Supervisor:Professor Madya Dr. Hapsah Nawawi
Call Number:FPP 1995 3
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:8911
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:23 Dec 2010 17:50
Last Modified:12 Sep 2011 11:28

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 23 Dec 2010 17:50.

View statistics for "Hubungan Latar Belakang Guru dengan Persepsi Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup"