Keyword Search:


Bookmark and Share

Kemahiran membina ayat mudah Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama ABIM, Kajang, Malaysia

Abd Rahim, Nazzil Saifuddin (2013) Kemahiran membina ayat mudah Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama ABIM, Kajang, Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
778Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemahiran pelajar dalam membentuk ayat mudah Bahasa Arab dan menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan pelajar dalam membentuk ayat mudah Bahasa Arab. Kajian ini juga bertujuan untuk menghurai faktor-faktor yang membantu dalam kemahiran menulis ayat mudah bahasa Arab dan menjelaskan kaedah pengajaran yang berkesan dalam membentuk ayat Bahasa Arab. Kajian ini telah dilaksanakan ke atas pelajar Tingkatan 3, Sekolah Menengah Agama ABIM (SEMI ABIM), Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor. Kajian ini merupakan kajian tinjauan dan data-data dikumpul melalui soalan bertulis dan borang soal selidik. Seterusnya data-data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian SPSS v.19. Frekuensi dan peratusan digunakan bagi mengukur pencapaian soalan bertulis pelajar. Manakala pengukuran min, peratusan dan frekuensi digunakan bagi menilai boring soal selidik. Selain daripada itu Ujian Kolerasi Pearson juga digunakan untuk melihat hubungan antara nahu, sarof dan kosa kata dalam pembentukan ayat dan untuk menguji hipotesis yang berkenaan. Kajian menunjukkan bahawa kemahiran responden dalam membentuk ayat Bahasa Arab adalah sederhana. Responden juga melakukan kesalahan-kesalahan sama ada dari aspek nahu, sarof dan kosa kata dalam membentuk ayat Bahasa Arab. Di samping itu terdapat kolerasi yang lemah dan sederhana antara penguasaan nahu, sarof dan kosa kata dalam pembentukan ayat Bahasa Arab. Kajian mendapati bahawa faktor minat dan kaedah pengajaran dan pembelajaran merupakan faktor utama yang membantu kemahiran menulis pelajar. Selain daripada itu, kajian juga mendapati bahawa majority responden bersetuju bahawa kaedah-kaedah yang dicadangkan dapat membantu kemahiran menulis mereka dalam membentuk ayat mudah bahasa Arab.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Arabic language - Sentences
Subject:Writing, Arabic
Subject:Arabic language - Malaysia - Study and teaching (Secondary)
Chairman Supervisor:Ab. Halim Bin Mohamad, PhD
Call Number:FBMK 2013 11
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:42792
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:01 Jun 2016 15:17
Last Modified:01 Jun 2016 15:17

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 01 Jun 2016 15:17.

View statistics for "Kemahiran membina ayat mudah Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama ABIM, Kajang, Malaysia"