Keyword Search:

Perbandingan Pencapaian Kognitif, Afektif dan Kompetensi Pelajar Program Keusahawanan Remaja yang Berlainan Latar Belakang Keluarga

Othman, Norasmah and Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah (2003) Perbandingan Pencapaian Kognitif, Afektif dan Kompetensi Pelajar Program Keusahawanan Remaja yang Berlainan Latar Belakang Keluarga. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 11 (1). pp. 69-79. ISSN 0128-7702

[img] PDF
6Mb

Abstract

Keadaan persekitaran yang sesuai berkemungkinan besar dapat mengembangkan bakat dan kebolehan seseorang ke tahap tinggi dalam bidang-bidang yang diperlukan masyarakat. Persekitaran yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan latar belakang seseorang. Banyak kajian menyatakan latar belakang serta pegangan tradisi seseorang memberi kesan terhadap pembentukan peribadi seseorang. Oleh itu, kajian ini bertujuan meninjau sejauh mana latar belakang berupaya mempengaruh pencapaian kognitif, afektif dan kompetensi pelajar dalam bidang keusahawanan. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan sebagai kaedah kajian. Set soal selidik dan ujian telah digunakan untuk menguji pencapaian kognitif, afektif dan kompetensi. Seterusnya, perbandingan pencapaian kognitif, afektif dan kompetensi pel<:yar Program Keusahawanan Rem<:ya yang berlainan latar belakang keluarga telah dibuat melalui ujian MANOVA Ujian ini telah digunakan dalam usaha mengenal pasti persamaan dan perbezaan yang mungkin wujud dalam pencapaian pelajar. Hasilnya, dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam pencapaian pelajar yang mempunyai latar belakang keluarga yang berbeza.

Item Type:Article
Keyword:Pencapaian kognitif, afektif, kompetensi pelajar keusahawanan
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3421
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:26 Nov 2009 09:42
Last Modified:27 May 2013 15:08

Repository Staff Only: Edit item detail