Keyword Search:

Kepuasan Bekerja di Kalangan Pegawai Tadbir Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

Mohd Noah, Sidek and Muhamad, Mardiana (1999) Kepuasan Bekerja di Kalangan Pegawai Tadbir Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 7 (1). pp. 59-70. ISSN 0128-7702

[img] PDF
5Mb

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk menentukan sarna ada wujud hubungan antara aspek kepuasan kerja seperti suasana bekerja, peluang kenaikan pangkat, gaji, penyeliaan, dan ternan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan Pegawai Tadbir UPM. Subjek kajian terdiri daripada 55 Pegawai Tadbir yang bertugas di UPM sehingga Januari 1998 menggunakan pensampelan rawak mudah. Alat kajian yang digunakan ialah Job Descriptive Index (JDI) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh Arifin Haji Zainal (1980) menggunakart kaedah back translation. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi mudah dan regresi pelbagai dengan aras keertian ditetapkan pada .05. Keputusan kajian menunjukkan wujudnya hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara suasana bekerja, peluang kenaikan pangkat, gaJi, penyeliaan dan ternan sekerja dengan kepuasan bekerja. Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa setiap aspek iaitu suasana bekerja, peluang kenaikan pangkat, goJi, penyeliaan dan ternan sekerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Sehubungan dengan keputusan kajian yang telah diperolehi, beberapa implikasi dan cadangan telah dikemukakan.

Item Type:Article
Keyword:Kepuasan bekerja; Suasana kerja; Kenaikan pangkat; Gaji; Penyeliaan; Teman sekerja.
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3244
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:25 Nov 2009 08:49
Last Modified:15 Sep 2014 16:04

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 25 Nov 2009 08:49.

View statistics for "Kepuasan Bekerja di Kalangan Pegawai Tadbir Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor."