Keyword Search:


Bookmark and Share

Proses Pembezaan, Polarisasi dan Pembentukan Subbudaya Pelajar dalam Sistem Pengaliran di Sekolah Menengah

Shaharuddin, Noraizah (2001) Proses Pembezaan, Polarisasi dan Pembentukan Subbudaya Pelajar dalam Sistem Pengaliran di Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2716Kb

Abstract

Sistem pengaliran dijalankan di sekolah-sekolah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Secara khususnya, penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji tentang sistem pengaliran yang menyebabkan berlakunya proses pembezaan, polarisasi dan pembentukan subbudaya pelajar. Ini mempengaruhi persepsi pelajar terhadap guru, kurikulum dan sekolah. Kajian ini berbentuk deskriptif Sebanyak tiga buah sekolah menengah lelaki di pinggir bandar Kuala Lumpur telah dipilih dalam kajian ini. Seramai 366 orang pelajar sekolah tersebut telah diambil sebagai sampel kajian. Mereka terdiri daripada pelajar tingkatan dua dan tingkatan empat dari kelas yang terbaik dan terlemah. Data diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik dan dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif dan statistik inferensi. Perbincangan terbuka juga diadakan bersama responden dan pihak pentadbir sekolah bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian ini. Analisis deskriptif telah menunjukkan bahawa sistem pengaliran yang dijalankan di sekolah telah menyebabkan berlakunya proses pembezaan dan polarisasi di kalangan pelajar yang dialirkan. lni juga menyebabkan pelajar membentuk subbudaya yang pro atau antibudaya sekolah. Bagi pelajar yang probudaya sekolah mereka lebih bersikap positif terhadap sekolah dan mempunyai tahap rasa kekitaan yang tinggi terhadap sekolah berbanding pelajar yang antibudaya sekolah. Oleh itu sewajarnyalah sistem pengaliran ini dikaji semula. Implikasi teoritikal dan praktikal turut dibincangkan. Selain itu, beberapa altematif untuk sistem pengaliran diberikan. Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya turut dikemukakan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Conductive education - Study and teaching - Kuala Lumpur.
Chairman Supervisor:Professor Datin Sharifah Md. Nor, PhD
Call Number:FPP 2001 7
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:10949
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:26 May 2011 16:33
Last Modified:07 Jun 2012 14:53

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 26 May 2011 16:33.

View statistics for "Proses Pembezaan, Polarisasi dan Pembentukan Subbudaya Pelajar dalam Sistem Pengaliran di Sekolah Menengah"