Keyword Search:


Bookmark and Share

Pengaruh dan Kesan Aktiviti Seks Siber di Kalangan Pengguna Internet di Malaysia

Ismail, Syamsul Anuar (2003) Pengaruh dan Kesan Aktiviti Seks Siber di Kalangan Pengguna Internet di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
819Kb

Abstract

Kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mendorong pengguna Internet di Malaysia melibatkan diri di dalam aktiviti seks siber serta menilai kesan dan pengaruh aktiviti ini ke atas mereka. Kajian ini telah dijalankan ke atas pengguna Internet yang berdaftar sebagai ahli kepada empat kumpulan diskusi Internet yang bertemakan seks di Malaysia. Seramai 303 orang ahli daripada kumpulan tersebut secara sukarela bersetuju menjadi responden kajian dan menjawab soal selidik kajian secara online. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan antara tempoh penggunaan Internet untuk tujuan seks siber dengan kesan ke atas tingkahlaku seksual, hubungan keluarga, motivasi belajar dan motivasi kerja. Hasil kajian juga menunjukkan ciri-ciri interaktif yang dimiliki oleh Internet, kebolehrahsiaan identiti individu atau anonymity, keselesaan ketika melayari Internet, kemudahan capaian ke atas bahan-bahan pornografi di Internet menerusi penggunaan WWW, e-mel dan kumpulan diskusi Internet - newsgroup serta faktor untuk melepaskan diri daripada tekanan kerja atau belajar telah dikenalpasti antara faktor-faktor yang mendorong pengguna Internet di Malaysia melibatkan diri di dalam aktiviti seks siber ini. Faktorfaktor tersebut juga mempunyai perkaitan yang signifikan dengan kesan ke atas tingkahlaku seksual, hubungan keluarga, motivasi belajar dan motivasi kerja. Dari aspek kesan aktiviti seks siber, secara umumnya hasil kajian mendapati tidak wujud perbezaan yang signifikan antara jantina, bangsa, kategori umur, status perkahwinan, kategori responden dan tahap pendidikan dengan kesan aktiviti seks siber ke atas tingkahlaku seksual, hubungan keluarga, motivasi belajar dan motivasi kerja. Walau bagaimanapun hasil kajian mendapati wujud perbezaan yang signifikan antara kategori responden dengan kesan aktiviti seks siber ke atas hubungan keluarga. Manakala dari aspek tempoh penggunaan Internet untuk tujuan seks siber, hasil kajian menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan antara responden yang masih bujang dan responden yang sudah berkahwin dengan tempoh penggunaan Internet. Sebaliknya hasil kajian mendapati tidak wujud perbezaan yang signifikan antara jantina, bangsa, kategori umur, kategori responden dan tahap pendidikan dengan tempoh penggunaan Internet untuk tujuan seks siber. Keseluruhan hasil dapatan kajian telah menyokong Model Ketagihan Seks Siber - ACE (Anollymity, Convcnicncc, Escrzpc) yang disarankan oleh Kimberly Young.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Computer sex - Malaysia
Subject:Internet pornography - Malaysia
Chairman Supervisor:Professor Madya Dr. Md. Salleh Hj. Hassan
Call Number:FBMK 2003 6
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:10251
Deposited By: Nur Kamila Ramli
Deposited On:16 Mar 2011 12:27
Last Modified:12 Sep 2011 14:40

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 16 Mar 2011 12:27.

View statistics for "Pengaruh dan Kesan Aktiviti Seks Siber di Kalangan Pengguna Internet di Malaysia"