Keyword Search:


Bookmark and Share

Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia bagi Fizik Semikonduktor Asas untuk Pelajar Pra-Siswazah

Sihar, Suzaini (2008) Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia bagi Fizik Semikonduktor Asas untuk Pelajar Pra-Siswazah. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2241Kb

Abstract

Pembinaan penslan interaktif bagi tajuk 'Fundamental of Semiconductor Physics' dicadangkan bagi membantu pelajar pra-siswazah dengan merealisasikan konsep pembelaj aran secara maya. Tujuan utama projek ini untuk menyelesaikan masalah miskonsepsi di kalangan pelajar dalam peranti semikonduktor dan membina e-buku bagi fizik semikonduktor. Persembahan animasi grafik direka sebagai penyelesaian masalah miskonsepsi yang dikenalpasti daripada edaran soalan tinjauan yang meliputi subtopik daripada ujian 1 semester kedua 2005/2006. Pra-uj ian dan pos-ujian diberikan kepada pelajar bagi tujuan memantau prestasi mereka iaitu sebelum dan selepas menggunakan perisian. Penilaian intensif yang dinamakan teknik Pembelajaran Masteri, telah dijalankan kepada pelajar Bacelor Sains dengan Kepujian pada semester pertama dan kedua sessi 2006/2007. Kumpulan pelajar dibahagi kepada tiga iaitu, kumpulan tinjauan (rintis) seramai 35 pelajar, kumpulan kawalan tidak menggunakan perisian multimedia seramai 30 pelajar dan kumpulan eksperimen yang menggunakan perisian multimedia seramai 30 pelajar. Ujian rintis ke atas pelajar tahun akhir dijalankan terlebih dahulu sebelum ujian sebenar dijalankan bagi mengesan kesesuaian penggunaan perisian multimedia ketika sessi pembelajaran seterusnya membantu pengkaji membangun perisian yang sesuai. Keputusan kaj ian yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan signifikan bagi ujian rintis dengan aras keertian (nilai sigma) p=0.000 «0.05) dan sama nilai dengan keputusan pos-ujian 2 (kumpulan eksperimen). Manakala keputusan bagi pos-ujian 1 (kumpulan kawalan) adalah tidak signifikan (beerti) dengan nilai sigma p=0.856 (>0.05). Nilai Alpha Croanbach ialah 0.89 bagi sejumlah edaran soal selidik ketika posujian 2. Manakala, persepsi pelajar terhadap prototaip perisian multimedia majoriti positif dan bersetuju dengan kesesuaian antara muka multimedia dengan keseluruhan skor min 4.16 (sp=0.76), di mana sisihan p iawai (sp) adalah punca gandadua varians. Responden amat positif dan menunjukkan respon yang tinggi terhadap aspek mudah membuat navigasi apabila menggunakan perisian (min=4.34, sp=0.62) diikuti dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran (min=4.23, sp=O.75). Dalam aspek ciri-ciri multimedia (min=4.05, sp=0.77) dan rekabentuk paparan animasi grafik (min=4.05, sp=0.77). Seterusnya rekabentuk pengajaran yang meliputi penyediaan latihan, maklumbalas, bank soalan dan ruangan glossari (min=4.07, sp=0.57). Dapatan kajian penyelidikan menunjukkan bahawa perisian multimedia menawarkan kepada pelajar pemahaman yang sebenar terhadap konsep pembelajaran.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Interactive multimedia.
Subject:Semiconductors - Study and teaching.
Subject:Computer software - Development.
Chairman Supervisor:Professor Madya Sidek bin Hj Ab Aziz, PhD
Call Number:FS 2008 30
Faculty or Institute:Faculty of Science
ID Code:8533
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:26 Nov 2010 15:33
Last Modified:25 Jun 2012 14:34

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 26 Nov 2010 15:33.

View statistics for "Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Multimedia bagi Fizik Semikonduktor Asas untuk Pelajar Pra-Siswazah"