Keyword Search:


Bookmark and Share

Analisis Kos-Faedah Projek Kelapa Sawit Nes-V Transmigrasi: Kajian Kes di Riau, Indonesia

Mohd Amin, Azharuddin (1999) Analisis Kos-Faedah Projek Kelapa Sawit Nes-V Transmigrasi: Kajian Kes di Riau, Indonesia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2033Kb

Abstract

Penanaman kelapa sawit yang dijalankan oleh projek NES-V transmigrasi memerlukan modal pelaburan yang besar dan juga melibatkan kos pemeliharaan yang lebih tinggi berbanding dengan komoditi tanaman saka yang lain. Oteh itu, adalah perlu dilakukan penilaian sarna ada projek tersebut tetah mencapai matlamat untuk terus berdaya maju. Tambahan pula, keberdayamajuan projek sangat mustahak untuk menentukan sama ada atau tidak projek tersebut telah dapat menyumbang ke arah pencapaian sasaran tahap pendapatan sebanyak USD 1,500 setahun untuk peserta projek. Memandangkan kenyataan di atas, objektif kajian ini adalah untuk menilai keberdayamajuan projek berdasarkan analisis kewangan; menilai tahap pendapatan petani NES transmigrasi; dan mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa sawit estet nukleus transmigrasi serta memberi cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak agensi berkaitan. Kajian ini tetah drjalankan di projek NES Transmigrasi PT. Pertadangan Nusantara V Sungai Pagar, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Untuk kajian ini, seramai 100 responden telah dipilih untuk dijadikan sebagai sampel kajian bagi mewakili populasi peserta projek NES tahun penanaman 1985/1986. Analisis kos-faedah mengikut analisis kewangan telah digunakan untuk menentukan kebolehlaksanaan projek. Hasil kajian menunjukkan bahawa projek NES Transmigrasi Sungai Pagar adalah menguntungkan dan berdaya maju. Kebolehlaksanaan projek adalah peka terhadap perubahan peratusan pembolehubah kos operasi, jumlah pengeluaran dan harga kelapa sawit. Oleh itu, projek ini wajar untuk terus dijalankan. Walau bagaimanapun terdapat kelemahan pengurusan yang perlu diberi perhatian. Analisis model logit menunjukkan kebarangkalian petani berjaya mencapai pendapatan bersih USD 1,500 setahun, adalah berhubungan secara positif dengan pengalaman petani, taraf pendidikan, tahap kepuasan, sikap petani terhadap penerapan teknologi tanaman kelapa sawit dan pengetahuan petani terhadap pengurusan, tetapi berhubungan secara negatif dengan umur petani dan saiz keluarga. Pekali pengalaman petani, pengetahuan petani terhadap kepengurusan dan sikap petani terhadap penerapan teknologi tanaman kelapa sawit dan saiz keluarga adalah didapati bererti pada aras 5 peratus.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Oil palm - Riau - Indonesia - Case study
Chairman Supervisor:Abu Hassan Md. Isa, PhD
Call Number:FEP 1999 2
Faculty or Institute:Faculty of Economics and Management
ID Code:8240
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:08 Nov 2010 16:02
Last Modified:08 Nov 2010 16:05

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 08 Nov 2010 16:02.

View statistics for "Analisis Kos-Faedah Projek Kelapa Sawit Nes-V Transmigrasi: Kajian Kes di Riau, Indonesia"