Keyword Search:

Stres di Kalangan Guru Wanita yang Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

Norran, Fauziah and Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Mahyuddin, Rahil (2001) Stres di Kalangan Guru Wanita yang Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 9 (2). pp. 95-101. ISSN 0128-7702

[img] PDF
1892Kb

Abstract

Sam kajian telah dijalankan ke atas gum wanita yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup dari daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Objektif kaJian ialah (a) untuk menentukan lahap stres di kalangan guru-guru tersebut dan (b) umuk menerangkan stres dari dua pembolehubah bebas, iaitu beban kerja dan faktor pelajar. Data telah diperoleh melalui soal selidik yang telah dibentuk khas unmk mengukur stres, beban kerja dan faktor pelajar. Selain itu, melalui soalan terbuka, kajian ini juga cuba mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan stres. Dapatan kajian menunjukkan 50% daripada responden berada dalam kategori tidak stres dan yang 50% lagi berada dalam keadaan stres. Apabila analisis regresi dibuat ke atas stres, didapati sebanyak 72 peratus daripada varian stres adalah disebabkan oleh kedua-dua faktor iaitu beban kerja dan pe1ajar. Dapatan kajian mempunyai beberapa implikasi tentang bagaimana hendak mengatasi stres di kalangan guru secara umum.

Item Type:Article
Keyword:Stres, Kemahiran Hidup, Sindrom Adaptasi Umum, analisis regresi
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3344
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:25 Nov 2009 14:38
Last Modified:27 May 2013 15:07

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 25 Nov 2009 14:38.

View statistics for "Stres di Kalangan Guru Wanita yang Mengajar Mata Pelajaran Kemahiran Hidup"