Keyword Search:


Bookmark and Share

Kesan Elemen Ganjaran Terhadap Kanak-Kanak Dalam Perkembangan Perbendaharaan Kata Bahasa Melayu

Abdul Mad, Suziyati (2011) Kesan Elemen Ganjaran Terhadap Kanak-Kanak Dalam Perkembangan Perbendaharaan Kata Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
630Kb

Abstract

Penguasaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak usia 6 tahun amat dititikberatkan. Hal ini kerana, pada peringkat usia inilah kanak-kanak melalui tempoh pemerolehan bahasa yang kritikal. Lantaran itu, pihak pembimbing khususnya memerlukan pendedahan kepada teknik penguasaan perbendaharaan kata bahasa Melayu yang lebih efektif. Antaranya adalah melalui penerapan motivasi atau rangsangan yang sesuai dengan kematangan kanak-kanak ketika proses penguasaan perbendaharaan tersebut. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti jenis ganjaran yang paling efektif dalam meningkatkan perkembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu kanak-kanak, untuk menjelaskan respons kanak-kanak terhadap penerapan elemen ganjaran pelekat ketika sesi pembelajaran perbendaharaan kata bahasa Melayu, dan untuk menghuraikan kesan tahap perkembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu kanak-kanak selepas penerapan elemen ganjaran. Teori yang digunakan ialah teori pembelajaran operan yang dikemukakan oleh BF. Skinner (1957). Teori ini merujuk kepada stimulus (Rangsangan) + Organisma + Respons (Tindak Balas). Daripada S + O + R maka diturunkan tingkah laku dan diikuti pula oleh ganjaran yang meliputi ganjaran positif dan ganjaran negatif yang menjadi pengukuh kepada latihan. Kajian kes telah dijalankan terhadap kanak-kanak seramai 30 orang di Makmal Perkembangan Kanak-kanak, (MPK) Fakulti Ekologi Manusia, (JPMPK), UPM, Serdang. Pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual dalam melaksanakan kajian ini. Hasil dapatan kemudiannya dianalisis berdasarkan kepada kekerapan peratusan serta ujian –t min sampel bersandar. Peratusan jumlah nilai yang tertinggi terhadap kekerapan kanak-kanak yang berjaya menjawab soalan perbendaharaan kata bahasa Melayu ini dinilai selama empat minggu untuk memperlihatkan jenis ganjaran yang paling efektif dalam meningkatkan tahap perkembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu kanak-kanak. Secara keseluruhannya menunjukkan elemen ganjaran berjaya meningkatkan perkembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu kanak-kanak di Makmal Perkembangan Kanak-kanak (MPK), UPM.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Reward (Psychology)
Subject:Malay language - Vocabulary
Subject:Motivation (Psychology)
Chairman Supervisor:Profesor Madya Vijayaletchumy Subramaniam, PhD
Call Number:FBMK 2011 16
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:19413
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:14 Apr 2014 15:14
Last Modified:14 Apr 2014 15:14

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 Apr 2014 15:14.

View statistics for "Kesan Elemen Ganjaran Terhadap Kanak-Kanak Dalam Perkembangan Perbendaharaan Kata Bahasa Melayu"