Keyword Search:


Bookmark and Share

Titah Ucapan D.Y.M.M Tuanku Canselor Sempena Majlis Konvokesyen Ke-35 UPM

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2011) Titah Ucapan D.Y.M.M Tuanku Canselor Sempena Majlis Konvokesyen Ke-35 UPM.

[img] PDF
51Kb

Abstract

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Bisimillahir Rahmannir Rahim Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wata’ala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhamad Salallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat Baginda. Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan izin dan rahmat-Nya juga Beta dapat bersama-sama para hadirin sekalian di Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Kali Ke-35, yang diadakan selama lima hari bermula pada hari ini. Beta dimaklumi bahawa pada Konvokesyen Kali Ke-35 ini seramai tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh (7,327) graduan akan menerima ijazah masing-masing. Daripada jumlah ini seramai tiga ratus enam puluh sembilan (369) menerima ijazah Doktor falsafah, satu ribu lapan ratus enam belas (1,816) ijazah Master, empat ribu tujuh ratus empat puluh empat (4,744) ijazah Bacelor dan tiga ratus sembilan puluh lapan (398) Diploma. Apa yang menarik di sini ialah kejayaan UPM mengeluarkan bilangan graduan PhD melepasi tahap tiga ratus lima puluh (350) orang. Ini merupakan satu kejayaan yang membanggakan dan membuktikan kecemerlangan pelajar, penyeliaan dan pengurusan pengajian siswazah.

Item Type:UPM News
Faculty or Institute:Universiti Putra Malaysia
ID Code:18569
Deposited By: Norhaliza Zainal
Deposited On:30 Nov 2011 11:04
Last Modified:27 May 2013 15:59

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 30 Nov 2011 11:04.

View statistics for "Titah Ucapan D.Y.M.M Tuanku Canselor Sempena Majlis Konvokesyen Ke-35 UPM"