Keyword Search:


Bookmark and Share

Felcra Sebagai Sebuah Organisasi Pembelajaran

Haji Azahari, Suhail (1997) Felcra Sebagai Sebuah Organisasi Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1423Kb

Abstract

Kajian ini meninjau pendapat staf mengenai Felcra sebagai sebuah organisasi pembelajaran. Seramai 50 orang staf Kumpulan Pengurusan dan Professional dan 150 orang staf Kumpulan Sokongan 1 terlibat di dalam tinjauan ini. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik berstruktur yang ditadbir sendiri oleh responden sebagai peralatan kajian. Statistik deskriptif digunakan untuk menerangkan tentang frekuensi, peratusan, min dan jumlah skor oleh responden. Analisis ujian-t digunakan untuk mengetahui perbezaan pendapat responden dari segi jantina dan kumpulan perkhidmatan. Manakala analisis anova digunakan untuk mengetahui perbezaan pendapat responden dari segi tempoh lama bekerja dan tahap pendidikan mengenai Felcra sebagai sebuah organisasi pembelajaran. Kajian mendapati majoriti responden berpendapat bahawa Felcra sebagai sebuah organisasi pembelajaran pada tahap yang tinggi. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan di antara pendapat staf lelaki dan staf wanita,dan signifikan diantara pendapat staf yang berkelulusn SPM ke bawah dengan staf berkelulusan STPM/DIPLOMA dan staf berkelulusan IJAZAH/IJAZAH LANJUTAN.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Felcra - Case studies
Subject:Land settlement - Malaysia - Study and teaching - Case studies
Chairman Supervisor:Dr. Abu Daud Silong
Call Number:FPP/L 1997 2
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11180
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 14:56
Last Modified:16 Aug 2011 09:40

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 14:56.

View statistics for "Felcra Sebagai Sebuah Organisasi Pembelajaran"